Hírek 

Meghívásos pályázat segédeszköz és életvitelt segítő eszközhöz jutás támogatására

Betüméret:

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Meghívásos pályázat segédeszköz és életvitelt segítő eszközhöz jutás támogatására

Pályázati kiírás

Pályázati azonosító: SÉSEJT - 17.01

Az alábbi dokumentumok letölthetőek:

Segédeszköz_vásárlást_támogató_meghívásos_pályázat_MVGYOSZ_2017_kiírás

Segédeszköz_vásárlást_támogató_meghívásos_pályázat_MVGYOSZ_2017_igazoló lap

Segédeszköz_vásárlást_támogató_meghívásos_pályázat_MVGYOSZ_2017_adatlap

Meghirdetés dátuma: 2017. november 29.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban MVGYOSZ) SÉSEJT - 17.01 pályázati azonosítóval (a továbbiakban pályázat) meghívásos pályázatot hirdet, melynek célja a látássérültek egyenlő esélyű hozzáférésének segítése, konkrétabban a vak és gyengénlátó személyek életvitelét segítő eszközök a pályázók általi megvásárlásának pénzbeni támogatása.

Az MVGYOSZ küldetése: A magyar vak és gyengénlátó emberek mindennapi kiszolgáltatottságának csökkentése, emberi értékeik gyarapítása, egyedülálló és hiánypótló szolgáltatások biztosítása, valódi lét- és fizikai biztonságuk kivívása, 95 évnyi tapasztalat és az egymásért tenni akaró emberek összefogásában rejlő erő segítségével.

A jelen kiírás keretében az MVGYOSZ olyan eszközök vásárlását szeretné ösztönözni és támogatni, amelyek a látássérültek információhoz történő akadálymentes hozzáférését és önálló életvitelét segítik.

1. A kiírás célja

Az MVGYOSZ — célkitűzései teljesülése érdekében — támogatja gyengénlátó, vagy vak emberek háztartásának önálló vezetését, akadálymentes olvasását és írását, valamint digitális kommunikációját lehetővé tevő eszközök vásárlását.

2. Pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be az a magánszemély, aki az MVGYOSZ valamely tagegyesületének, vagy a Természetes Személy Tagok Szervezetének rendes tagja, valamint a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek mindenben megfelel.

3. Támogatással megvásárolható eszközök köre

Az MVGYOSZ (Budapest, Hermina út 47. szám alatti) segédeszköz boltjának árukészletéből származó:

a) 10 darab ZOOMAX Snow digitális kézi nagyító – teljes ár: 89899 Ft; cikkszám: 610602

b) 7 darab EVO E – 10 Daisy e-könyv olvasó (és diktafon) – teljes ár: 89899 Ft; cikkszám: B511301

c) 5 darab magyarul beszélő konyhamérleg – teljes ár: 28000 Ft; cikkszám: B511201

d) 10 darab magyarul (is) beszélő felkaros vérnyomásmérő – teljes ár: 9906 Ft; cikkszám: 510301

e) 10 darab nagykontrasztú billentyűzet, számítógéphez – teljes ár: 33332Ft; cikkszám: 511801

f) 10 darab magyarul beszélő színfelismerő és fényerősség jelző – teljes ár: 54990 Ft; cikkszám: 510501

 

5.  A támogatás formája és mértéke

5.1.      A támogatás formája: Nyertes pályázók esetében a pályázatban megjelölt termék teljes vételára megfizetésének az MVGYOSZ által történő részbeni átvállalása.

5.2.      A támogatás mértéke: A pályázatban megjelölt termék teljes árának 50%-a.

5.2       A pályázatban megjelölt termék megvásárlásához 50% saját forrás (önrész) szükséges, melyet a pályázó fizet meg.

5.5.      A nyertes pályázatok száma megegyezik a pályázat 3. pontjában felsorolt, támogatott áron megvásárolható eszközök számával, azaz 52.

6.         A pályázaton elnyerhető támogatás forrása

A pályázaton elnyerhető támogatás biztosítását, összesen 1355282 Ft-ot, azaz egymillió háromszázötvenötezer kettőszáznyolcvankettő forintot az adózók Személyi Jövedelemadójának 1%-áról (a továbbiakban SZJA 1%) az MVGYOSZ javára rendelkezők által felajánlott, cél szerint felhasználható összeg fedezi.

7. A pályázatok benyújtásának módja

7.1.   Pályázatot kizárólag papír alapon, postai, elsőbbségi ajánlott levélben küldve lehet benyújtani a kiíráshoz mellékelt adatlap hiánytalan és a valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és a 7.4. pontban meghatározott mellékletekkel.

7.2.      Egy pályázó legfeljebb 1 db pályázatot nyújthat be a jelen kiírás keretében.

7.3.      Ehhez a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati díjat nem kell fizetni.

7.4.      Benyújtandó dokumentumok:

■                    Jelen pályázat mellékletét képző pályázati adatlap, hiánytalanul és a valóságnak megfelelő adatokkal kitöltve;

■                    Jelen pályázat mellékletét képző igazoló lap, melyet azon MVGYOSZ tagegyesület állít ki, ahol a pályázó tagdíjat fizet;

7.5.      Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra nincs mód.

7.6.      Az MVGYOSZ jogosult a pályázati adatlapon megadott adatok valódiságának ellenőrzésére. Amennyiben egy esetleges ellenőrzés kapcsán (legkésőbb 2018. május 15-ig) kiderül, hogy a pályázati adatlapon feltűntetett adatok valamelyike a pályázat benyújtás időpontjában nem felelt meg a valóságnak, úgy az MVGYOSZ követelheti a pályázótól a támogatási összeg visszafizetését.

8.   A pályázat postára adásának határideje: 2017. december 4 – 8-ig.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet beadni (beküldeni) elsőbbségi ajánlott levélként, a következő postacímre: MVGYOSZ 1406 Budapest, Pf.:44. A borítékon a SÉSEJT - 17.01 pályázati azonosítót is fel kell tüntetni.

9.         A pályázat formai értékelése és tartalmi bírálata

9.1.       A beérkező pályázatok formai ellenőrzését az MVGYOSZ végzi. A benyújtott pályázat formailag megfelelő, ha:

■                     A pályázó a pályázat benyújtására jogosult és ezt az Igazoló lapon igazolta;

■                     Tartalma a pályázati kiírásnak megfelel;

■                     Valamennyi melléklet megküldésre került és a dokumentum olvasható;

■                     A pályázat, valamint a mellékelt dokumentumok adatai között nincs ellentmondás;

■                    A pályázati adatlapot az az MVGYOSZ tagegyesület, ahol a pályázó tagdíjat fizet, az adatlap bal alsó sarkán ellátta az egyesület hivatalos bélyegzőjével.

9.2.       A pályázatokról az MVGYOSZ által kijelölt pályázat bíráló dönt;

9.3.       Az első 52 legmagasabb pontszámot elérő pályázó pályázata nyer;

9.4.       Pontszám egyenlőség esetén az MVGYOSZ által felállított, 3 tagú döntő bizottság dönt a nyertesek személyét illetően;

9.5.       A beérkezett pályázatok tartalmi ellenőrzését az MVGYOSZ végzi. A benyújtott pályázat tartalmilag megfelelő, ha a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

9.6.       A benyújtott pályázatok pontozása az alábbiak szerint történik:

Az adatlapon az alábbi pontokban az alábbiak szerint történik az értékelés:

2. e) Ha a válasz 1 éve: 30 pont; ha 2 éve: 20 pont; ha 3 éve, vagy régebben: 10 pont

2. f) Minden aláhúzott évszám 10 pont, minden alá nem húzott 0 pont, összesen legfeljebb 30 érhető el;

2. g) Minden aláhúzott évszám 0 pont, minden alá nem húzott válasz 10 pont összesen legfeljebb 30 pontot kaphat a pályázó;

2. h) Ha a válasz igen: 0 pont; ha nem: 20 pont;

2. i) Ha a válasz egy: 0 pont; ha kettő: 10 pont; ha három, vagy több: 20 pont

A borítékon a posta által feltűntetett feladási dátum kapcsán az alábbi pontok szerezhetők:

Lehetséges első feladási dátum: 2017. december 4. hétfő: 5 pont

Lehetséges második feladási dátum: 2017. december 5. kedd: 4 pont

Lehetséges harmadik feladási dátum: 2017. december 6. szerda: 3 pont

Lehetséges negyedik feladási dátum: 2017. december 7. csütörtök: 2 pont

Lehetséges ötödik feladási dátum: 2017. december 8. péntek: 1 pont

Az elérhető legmagasabb összes pontszám: 115.

10.       Döntéshozatal és kiértesítés

A nyertes pályázatok kiválasztásáról az MVGYOSZ a feladattal megbízott munkatársa, egyenlő pontszámok esetén egy, az MVGYOSZ munkatársaiból álló, a szakmai vezető által kijelölt 3 tagú bizottság dönt.

A döntéshozatal 2017. december 13-án történik

A nyertes pályázókat az MVGYOSZ a döntést követő 5 munkanapon belül értesíti.

11.      Támogatott áron történő vásárlás

11.1.    A nyertes pályázók a kiértesítést követően vásárolhatják meg a pályázat keretében megnevezett eszközt.

11.2.    Személyes vásárlás lehetséges dátumai: 2017. december 14. csütörtök, december 15. péntek és december 19. kedd.

11.3.    Személyes vásárlás történhet megbízott közreműködésével is, vidéki tagegyesületek munkatársai, vagy bármely, a jogszabályi előírásoknak megfelelő írásbeli meghatalmazással rendelkező személy segítségével.

11.4.    A vásárlás történhet utánvéttel is, ebben az esetben számolni kell az utánvét szolgáltatás során felmerülő postai díjfizetéssel is.

11.5.    Amennyiben a nyertes pályázó a megpályázott eszközt nem tudja 2017. december 19-ig a segédeszközboltban megvásárolni, vagy ugyaneddig nem kérte a postai, utánvéttel történő kézbesítést, úgy a támogatott áron történő vásárlás lehetősége megszűnik.

12. Személyes és szenzitív adatok kezelése

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati dokumentációban megadott személyes és szenzitív adatait az MVGYOSZ a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével tárolja és kezelje. Az adatkezelés célja: A pályázat elbírálása és értékelése, a segédeszköz vásárlás támogatás biztosítása. Az adatokhoz az MVGYOSZ, a pályázat lebonyolításával foglalkozó munkatársai jogosultak hozzáférni. Az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartamig, de legfeljebb 5 évig tárolja az MVGYOSZ, azokat harmadik személynek nem továbbítja.

13.      Kifogás

A pályázati kiírással, vagy az elbírálással kapcsolatos kifogásokat az MVGYOSZ Felügyelő Bizottsága részére címzett postai levélben kell eljuttatni. Cím: MVGYOSZ; Felügyelő Bizottság; 1406 Budapest, Pf.: 44.  A Felügyelő bizottság a kifogásokat működési szabályzatának megfelelő módon kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről, az esetleges jogorvoslatról postai levélben értesíti a kifogást benyújtó személyt és az MVGYOSZ-t.

14. Gyors útmutató a pályázathoz

A pályázó töltse ki az adatlapot, majd menjen be azon MVGYOSZ tagegyesülethez, ahol tagsági díjat fizet (a továbbiakban egyesület). Ott tölttesse ki az igazoló lapot és kérjen bélyegzőt az adatlapra is. Majd adja postára az adatlapot és az igazoló lapot, elsőbbségi ajánlott levélként. Ha nem tudja önállóan kitölteni, kérjen segítséget az egyesületben.

Jelen pályázati kiírást szerkesztette: Angyal Gábor, MVGYOSZ, szakmai vezető

2017. november 29.

Az alábbi dokumentumok letölthetőek:

Segédeszköz_vásárlást_támogató_meghívásos_pályázat_MVGYOSZ_2017_kiírás

Segédeszköz_vásárlást_támogató_meghívásos_pályázat_MVGYOSZ_2017_igazoló lap

Segédeszköz_vásárlást_támogató_meghívásos_pályázat_MVGYOSZ_2017_adatlap